Stadgar

STADGAR

sammanträdesdatum  1998-10-28

Stadgar för samfällighetsförening, enligt lagen(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

§ 1                        FIRMA

Föreningens firma är KOLMÅRDENS VÄGFÖRENING.

§ 2                        SAMFÄLLIGHET 

Föreningen förvaltar samfällighet tillkommen genom förrättningsbeslut 1966-05-21.

§ 3                       GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4                        MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under  § 2.

 § 5                        STYRELSE, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrköpings kommun.Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

 § 6                        STYRELSE, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Mandatperioderna skall vara anpassade så att 2-3 ledamöter och 1 suppleant väljs varje år.Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen  sig själv.

§ 7                        STYRELSE, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 § 8                        STYRELSE, beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst tre styrelseledamöter är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattar beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot  som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9                        STYRELSE, förvaltning

Styrelsen skall

1 Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

2 föra redovisning över föreningens räkenskaper

3 föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare

4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

 § 10                     REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter. Revisorer och suppleanter väljs på två år.Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11                     RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 september – 31 augusti.

§ 12                     UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 20 000 kronor.

 § 13                     FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 § 14                     KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom post och/eller annonsering.Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom på sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 15                     MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under augusti månad.Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 § 16                     DAGORDNING VID STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1 val av ordförande för stämman

2 val av sekreterare för stämman

3 val av två justeringsmän

4 Stämmans behöriga utlysande

5 styrelsens och revisorernas berättelser

6 ansvarsfrihet för styrelsen

7 framställningar och information från styrelsen

8 motioner från medlemmarna

9  ersättning till styrelsen och revisorerna

10 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

11 val av styrelse och styrelseordförande

12 val av revisor och suppleant

13 fråga om val av valberedning

14 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2,3,6 och 13.

§ 17                     STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.Ifråga om omröstning m m gäller 48,49,51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18                     PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

 

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan

 

…………………………………………………….

Sammanträdesledare

Kommentera